Katharsis

Katharsis uniezależnia i Katharsis uzależnia.